PODMÍNKY CHARITATIVNÍHO PROJEKTU NOVOROČENKY POMÁHAJÍ

(dále jen „Podmínky“)

PROVOZOVATEL INTERNETOVÝCH STRÁNEK A CHARITATIVNÍHO PROJEKTU
Společnost DUHA, z.ú.
IČ: 45247439, DIČ: CZ45247439
se sídlem: Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2
zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 61

Provozovatele je možno kontaktovat e mailem: losova@spolecnostduha.cz
nebo telefonicky: +420 724 034 356
kontaktní osoba: Mgr. Margita Losová

Tyto Podmínky upravují vztahy Dárce a Obdarovaného, kterým je Společnost DUHA, z.ú (dále Společnost DUHA z.ú. nebo Obdarovaný).  IČ: 45247439, DIČ: CZ45247439, se sídlem: Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 61, při poskytnutí daru (Společnosti DUHA, z.ú. v rámci charitativního projektu Novoročenky pomáhají, který je provozován Společností DUHA, z.ú. na doméně www.novorocenky-pomahaji.cz.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Posláním Společnosti DUHA, z.ú. je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.

Posláním charitativního projektu Novoročenky pomáhají na doméně novorocenky-pomahaji.cz (dále jen „Projekt“) je získání finančního daru pro rozvoj Společnosti DUHA z.ú. Tyto dary jsou použity v souladu s posláním Společnosti DUHA, z.ú.  na programy integrace dospělých osob s mentálním znevýhodněním (více na www.spolecnostduha.cz).

V rámci naplňování výše uvedeného poslání Společnosti DUHA z.ú. provozuje charitativní projekt Novoročenky pomáhají na doméně novorocenky-pomahaji.cz, jehož prostřednictvím poskytuje dárcům možnost finanční podpory Společnosti DUHA, z.ú., a dospělých lidí s mentálním znevýhodněním.

V rámci Projektu zajistí Společnost DUHA, z.ú. vytvoření novoročenky z obrazu namalovaným klientem Společnosti DUHA, z.ú.

Dárce (fyzická nebo právnická osoba) přispívá v Projektu prostřednictvím finančního daru a výběru obrazu, ze kterého je za níže uvedených podmínek vytvořena originální novoročenka.

Projekt umožňuje Dárci zaslat finanční dar, který odpovídá hodnotě kategorie v katalogu, ve kterém si dárce vybírá obraz jako motiv pro svoji originální novoročenku.

Dárce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Obdarovaným řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek a Darovací smlouvou, která je uzavřena mezi Dárcem a Obdarovaným.

Obdarovaný souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Dárcem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek a Darovací smlouvou, která je uzavřena mezi Dárcem a Obdarovaným.

II. ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ DARU, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Dar – poskytnutím daru, tedy připsáním finančního příspěvku na bankovní účet č 35-7272940217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování finančního příspěvku Obdarovanému, přičemž součástí darovací smlouvy se stávají tyto Podmínky.
 2. Výši finančního příspěvku si dárce určuje dle vlastního uvážení a dle kategorií, které jsou uvedeny v katalogu na doméně novorocenky-pomahaji.cz.
 3. Písemná darovací smlouva k jednotlivým darům není poskytována nebo generována z domény novorocenky-pomahaji.cz. Dárce obdrží darovací smlouvu na emailovou adresu, kterou zadá v procesu objednávky.
 4. Finanční dar je možno zaslat těmito způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet Společnosti DUHA, z.ú.
 • bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platební brány GoPay

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ DAROVACÍ SMLOUVY

 1. Dárce provádí objednávku novoročenky tímto způsobem:
 • Jednotlivé obrazy, ze kterých vznikají novoročenky a jejich hlavní vlastnosti jsou uvedeny u jednotlivého obrazu v katalogu projektu v jednotlivých kategoriích.
 • Dárce učiní objednávku bez registrace, pouze vyplněním údajů v objednávkovém formuláři.
 • Při zadávání objednávky si Dárce vybere obraz v konkrétní kategorii, vybere si, zda chce zajistit grafické zpracování novoročenky pro mailovou komunikaci nebo tisk, dále zda chce zajistit vytištění novoročenky a vybere způsob platby.
 • Grafické zpracování a tisk novoročenky není součástí daru Společnosti DUHA, z.ú. Za tyto služby bude vystavena Dárci faktura externí společností, se kterou Společnost DUHA, z.ú. spolupracuje v aktuálním ročníku Projektu; název externí společnosti je uveden v aktuálním ceníku. Ceník za grafické zpracování i tisk novoročenek je uveden na webu Projektu. Ceník je aktualizován vždy se zahájením dalšího ročníku Projektu.
 • Produkci novoročenky a komunikaci mezi Dárcem a grafickým studiem a tiskárnou zajistí Společnost DUHA, z.ú. a zahájí ji po připsání finančního daru na účet.
 • Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Dárcem a Obdarovaným uzavřena darovací smlouva, která není automaticky generována na doméně novorocenky-pomahaji, ale je zaslána na emailovou adresu zadanou Dárcem v procesu objednávky.
 • Obdarovaný má povinnost zahájit po potvrzení objednávky mailovou komunikaci s Dárcem, která se týká produkce novoročenky, korektur, uzavření darovací smlouvy, potvrzení přijetí finančního příspěvku a domluvy předání novoročenek (pokud byl objednán tisk) a obrazu.
 • Pokud zvolil Dárce v objednávce vytvoření novoročenky pouze pro mailovou komunikaci, bude mu zaslána novoročenka po vzájemném odsouhlasení korektury na mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 1. Před odesláním objednávky je Dárci umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Dárce Obdarovanému kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Obdarovaným považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Dárce o tom, že se seznámil s těmito Podmínkami.
 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Obdarovaný Dárci potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou obdarovaný při objednání zadal.
 1. U Dárcem vybraného obrazu pro motiv novoročenky bude uvedeno jméno Dárce, jméno individuálního dárce nebo název firmy v případě firemního daru. Dárce uděluje k tomuto zveřejnění souhlas.

IV. PŘEDÁNÍ NOVOROČENKY A OBRAZU

 • Předání novoročenky a obrazu bude komunikováno a potvrzeno v emailové komunikaci na email, který byl zadán v procesu objednávky do objednávkového formuláře. V rámci Projektu jsou nabídnuty termíny a adresy možného osobního převzetí.
 • V případě, že Dárce nemůže novoročenky a obraz převzít osobně, zašle Společnost DUHA, z.ú. novoročenky (vytištěné) a obraz poštou na dobírku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.novorocenky-pomahaji.cz.

Obdarovaný je oprávněn Podmínky měnit a doplňovat. Pro Dárce i Obdarovaného jsou závazné Podmínky ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 21. srpna 2023.

Váš dar
Kategorie